Tutvustus

Viljandi Vaba Waldorfkool on MTÜ Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu omandil põhinev alus-, alg- ja põhiharidust andev õppeasutus (lasteaed-põhikool), mis tegutseb waldorfpedagoogika alusel. Kool loodi lastevanemate initsiatiivil 1993. aastal.

Meie õppekava on koostatud laste ealisi arenguprintsiipe silmas pidades, kogu õpetus on läbi põimitud kunstilis-praktilise tegevusega, olles seeläbi kergemini omandatav. Põhiaineid õpitakse tsükliõppe vormis või projektidena. Tavapärasest suurem rõhk on kunstiainetel, muusikal ja käsitööl. 1.-8. klassini on õpilaste tunnistustel numbriliste hinnete asemel sõnalised hinnangud, 9. klassi lõpetajad teevad riiklikud eksamid ja saavad hinded.

Hommik algab waldorfkoolis pika põhitunniga. Algklassides õpitakse põhitunnis emakeelt, matemaatikat ja vormijoonistamist – iga päev 3-6 nädala jooksul tegeldakse süvendatult ühe põhiainega. IV-V klassis lisanduvad ka kodulugu ja loomaõpetus, vanemates klassides keemia ja füüsika. Sellist õppimisviisi nimetatakse epohhi- e. tsükliõppeks. Peale põhitundi jätkub päev ainetundidega. Ainetunnid on 45 minuti pikkused ja neid on olenevalt vanuseastmest 2-5. Esimesest klassist alates hakatakse õpetama kahte võõrkeelt – inglise või saksa ja vene keelt.

Alates 2015 septembrist annavad VIII – IX klassile ainetunde aineõpetajad.

Waldorfpedagoogika (steinerpedagoogika) asetab põhirõhu haridus- ja kasvatustöö eetilistele ja esteetilistele aspektidele. Lastes arendatakse terviklikku orgaanilist maailmatunnetust, mis on aluseks loodushoiu ja keskkonna teadvuse ja vastutustunde kujundamisele.

Waldorfpedagoogikas on rõhk kolmel inimtunnetuse valdkonnal: mõte, tunne ja tahe. Inimene poleks täiuslik, kui need poleks tasakaalus, ilma üheta ei saa teised areneda. Õpetajad ei rõhu mitte akadeemilistele teadmistele, vaid pigem lapse intellektuaalsele valmisolekule. Õppima peab hirmuta. Waldorfpedagoogika tuum on lapse individuaalsus.

Waldorfkoolis tekib lastel huvi õppida ja tahe tegutseda, neil on usaldus ja loomulik autoriteet õpetaja vastu.

Kõik lapsi ümbritsev – ka mööbel, õppevahendid, loomulik toit – toetavad ja suunavad lapse arengut ja sisendavad sügavat hoolt ümbritseva keskkonna vastu kogu eluks; koolielu on huvitav, palju tõelisi tegevusi; midagi ei tehta lihtsalt tegemise pärast, igal asjal on oma tõeline põhjus.

Meie koolis ja lasteaias pööratakse suurt tähelepanu tervislikule toidule – toite valmistatakse enamasti (mahe)talude toodetest, eestimaisest köögiviljast. Tervislik toiduvalik on oluline nii kooli köögis kui paljude perede kodudes.

Viljandi Vaba Waldorfkool on tasuline erakool.

Administratiiv-majanduslikku juhtimist teostab ja korraldab Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu eestseisus (juhatus) ja majandusjuhataja. Eestseisus juhib ja esindab Ühingut, teostab juhatuse funktsioone mittetulundusühingute seadusest lähtuvalt. Eestseisuse suuruse ja liikmed määrab üldkogu. Eestseisus vastutab Ühingu põhikirjaliste eesmärkide toestamise, kooli ja lasteaia finants-majandusliku olukorra ja tegevuse ning aruandluse eest, valdab, kasutab ja käsutab Ühingu varasid ja vahendeid. Eestseisuse otsustada on liikmeks vastuvõtmise, liikmest lahkumise ja väljaarvamise küsimused, liikmemaksu soodustuse tegemine jms (lisa vaata VVW Ühingu põhikirjast).

Kooli pedagoogilis-kultuurilist juhtimist teostab pedagoogiline kolleegium, kolleegiumi juhatajal on kooli direktori funktsioonid. Kolleegiumisse kuuluvad kõik kooli õpetajad ja kasvatajad.Kolleegiumi konverents toimub regulaarselt kord nädalas, vaheaegadel vastavalt vajadusele. Kolleegium on pädev otsuseid vastu võtma kõigis kooli pedagoogilise töö küsimustes ning õppe- ja kasvatustöö korraldusega seotud küsimustes.

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu kõrgeim organ on üldkogu. Üldkogu teostab üldkoosoleku funktsioone. Üldkogu võtab vastu ja muudab põhikirja, valib eestseisuse ja revidendi, määrab liikmemaksu suuruse, kinnitab eelarve. Korraline üldkogu kutsutakse kokku eestseisuse poolt vähemalt üks kord aastas. Üldkogu moodustavad kõik Ühingu liikmed (nii põhi- kui personalliikmed).