Õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuste kord

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing

Õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuse kord

 

  1. Viljandi Vabas Waldorfkoolis (edaspidi lasteaed-põhikool-gümnaasium) kehtestab õppemaksu Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu (edaspidi Ühing) üldkogu. Õppemaksu tasumisega loetakse tasutuks ka Ühingu liikmemaks. (VVW põhikiri p 13, VVWÜ põhikiri p 9.4, p 10.1.39)
  2. Õppemaks tasutakse Ühingu arveldusarvele pangas või sularahas Ühingu tegevjuhile. Maksed sularahas tõendatakse kassa sissetuleku orderiga.
  3. Ühingu üldkogu kehtestab aastamaksu. Lapsevanemal on üldjuhul õigus valida talle sobiv maksegraafik. Maksegraafikut saab muuta, kooskõlastades selle Ühingu juhatusega või juhatuse poolt määratud esindajaga.

3.1 Kui õppemaksu tasuja on valinud 9- ,10- või 12-kuulise maksegraafiku, tuleb õppemaks tasuda iga kuu 15.kuupäevaks jooksva kuu eest valitud perioodil.

3.2 Lasteaia lapse eest saab valida kuni 10-kuulise makseperioodi – kogu õppeaasta õppemaks peab olema tasutud juunikuu lõpuks.

3.3 Põhikooli ja gümnaasiumi viimase klassi õpilaste eest tasuja ei saa valida 12-kuulist makseperioodi – kogu õppeaasta õppemaks peab olema tasutud maikuu lõpuks.

3.4 Kui makseperioodiks on valitud 10 kuni 12 kuud, s.o september – juuni / august, siis õppeaasta lõpus aprillis või mais kooli vahetava või lasteaiast lahkuva lapse eest tuleb tasuda ka suvekuude eest, st kogu lepingujärgne aastamakse.

  1. Perekonna teise Ühingu lasteaias, põhikoolis või gümnaasiumis käiva lapse eest on õppemaks 10% alandatud. Alates kolmandast lapsest on õppemaks sellele lapsele 20% alandatud, mis kehtib ka iga järgneva lapse kohta. Lapsevanemal on soovi korral võimalik tasuda õppemaksu maksimaalmäära.

5.Ülejäänud soodustused õppemaksu tasumisel määrab juhatus lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

5.1 Õppemaksu soodustuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada sellekohane põhjendatud taotlus Ühingu juhatusele. Juhatuse nõudmisel tuleb lisada tõendid pere/leibkonna sissetulekute kohta. Taotluses tuleb märkida, millisel muul viisil on perel võimalik õppemaksu rahalist soodustust hüvitada ja lasteaiale  põhikoolile või gümnaasiumile abi osutada; näiteks: teatud oskustöö, materjal, valvekorrad folgipäevadel, koristustööd jmt.

5.2 Enne avalduse esitamist peab lapsevanem likvideerima eelnevad õppemaksuvõlad või sõlmima kokkuleppe nende graafikujärgseks tasumiseks. (vt 8.2)

5.3 Õppemaksu soodustust antakse korraga kuni 3 kuuks;

5.4 Lasteaias on maksimaalne soodustus üldjuhul 25%, s.t soodustuse saaja peab tasuma vähemalt 75% üldkogu kehtestatud õppemaksust. Põhikoolis ja gümnaasiumis on maksimaalne soodustus 50%, s.t soodustuse saaja peab tasuma vähemalt 50% Ühingu üldkogu kehtestatud õppemaksust.

5.5 Erandkorras võib Ühingu juhatus soodustuse määramisel lähtuda ka konkreetsest juhtumist ja määrata väiksema õppemaksu.

5.6 Soodustuse saamisel (p 5.1; 5.4; 5.5) kompenseerib lapsevanem soodustuse osa Ühingule tööga või muu materiaalse/vaimse abina. Tööde maht ja iseloom fikseeritakse kas lepingus või selle lisasvõi soodustuse andmise otsuses.

  1. Kui lapsevanem registreerib lapse lasteaeda, põhikooli või gümnaasiumisse poole kalendrikuu pealt, on võimalik tasuda sel kuul pool kehtestatud 12 kuu makseperioodi kuumaksest.
  2. Kui lapsevanem soovib oma last lasteaiast/põhikoolist/gümnaasiumist ära võtta ja lepingut Ühinguga lõpetada, peab ta sellest ette teatama vähemalt kolm (3)kuud. Lepingujärgne õppemaks peab olema tasutud kogu lasteaias/põhikoolis/gümnaasiumis oldud aja eest.

7.1 Kui lepingut soovitakse lõpetada õppeaasta lõpus alates 1. aprillist, rakendub punkt 3.4.

  1. Õppemaksu võlgnevusteilmnemisel on Ühingu juhatusel õigus rakendada järgnevaid meetmeid, lähtudes võlgnevuse perioodi pikkusest ja võlgnevuse suurusest:

– kirjalik ja/või suuline meeldetuletus;

– viivis 0,05% iga maksetähtaja ületanud päeva eest;

– võlanõude edastamine inkassofirmale, kui kirjalikule ja/või suulisele meeldetuletusele ei ole reageeritud;

– võlglase nime ja võlgnetava summa avalikustamine üldkoosolekul või muul kogukonna kohtumisel.

– Lepingu ühepoolne lõpetamine ja liikme väljaarvamine Ühingust. Liikme väljaarvamine ühingust ei vabasta õppemaksuvõlgnevuse tasumisest.

8.1 Kui Ühingu liikmel on võlgnevus vähemalt 100 eurot ja viimasest maksmisest on möödunud pool aastat ning võlgnik pole näidanud omapoolset initsiatiivi võla tasumiseks, siis on juhatusel kohustuspöörduda inkassosse võla sissenõudmiseks.

8.2 Lapsevanemal on võimalik tekkinud võlad tasuda maksegraafikul alusel. Maksegraafiku sõlmib juhatuse poolt määratud esindaja.

  1. Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingul on moodustatud õppemaksu toetusfond. Fondi saavad sissemakseid teha nii Ühingu liikmed kui ka Ühinguga mitte seotud inimesed, kes soovivad hea tahte alusel annetada. Annetatud summalt tagastab riik tulumaksu. Väljamaksed õppemaksu tasumise toetamiseks toimuvad raha olemasolul üks kord aastas kolleegiumi ettepaneku alusel tehtud juhatuse otsusega.
  2. Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingule tasutud õppemaksult saab maksja enammakstud tulumaksu tuludeklaratsiooni esitamise järel tagasi.

 

 

Õppemaksu tasumise kord vastu võetud VVWÜ juhatuse koosolekul 04.05.2011

Heaks kiidetud VVWÜ üldkogu koosolekul 10.05.2011

Muudatused vastu võetud VVWÜ üldkogu koosolekul 16.08.2012

Muudatused vastu võetud VVWÜ üldkogu koosolekul 31.07.2014

Muudatused vastu võetud VVWÜ üldkogu koosolekul 30.09.2016