Missioon. Visioon. Põhiväärtused.

Missioon

Viljandi Vaba Waldorfkooli missioon on Eesti haridusprotsessis aktiivselt osaledes võimaldada järjepidevat waldorfpedagoogikal põhinevat alus-, põhi- ja gümnaasiumiharidust Viljandis ja 21 Viljandimaal.

Visioon

Viljandi Vaba Waldorfkooli visioon on jääda mitmekesistama Viljandimaa ja Viljandi linna haridusmaastikku pakkudes waldorfpedagoogilist õpet.

Viljandi Vaba Waldorfkooli põhiväärtused

Viljandi Vaba Waldorfkooli identiteet põhineb peamiselt Rudolf Steineri antroposoofilisel inimeseõpetusel ning sellel põhineval waldorfpedagoogikal.

Meie põhiväärtused on:
1. Rudolf Steineri antroposoofilisele käsitlusele tuginev pedagoogiline lähenemine (waldorfpedagoogika);
2. Vabadus, vastutus, tahe, eetiline loovus ja julgus; võimalus nendele väärtustele tuginedes kujundada oma laste haridustee;
3. Terviklik ja tervislik areng – kasvamise, kasvatamise ja õpetamise põhisuunad on tunde-mõtte-tahte koosareng ning hingeline, vaimne ja füüsiline tervis;
4. Loov-kunstiline lähenemine aineõpetusele ja kasvatusele;
5. Tervislik, looduslähedane ja rahvuslik elu- ja õpikeskkond ning toit;
6. Koostöö kooli ja kodu vahel, mis on hea kasvatuse ja õpetuse eelduseks;
7. Kogukondlikkus – avatud, üksteist toetav ja kokkuhoidev õpikogukond.

Kooli eesmärk

Viljandi Vaba Waldorfkooli peamine eesmärk on eelkõige õpilaste harimine ja püüd toetada iga kasvava lapse arenguvajadusi. Lisaks intellektuaalsete võimete arendamisele toetab kool ka laste sotsiaalsete võimete sihikindlat kujunemist.

Kooli ülesanne

1) Tagada waldorfpedagoogikal põhinev järjepidev ja häireteta õppe- ja kasvatusprotsess.
2) Kesksel kohal on lapse areng terviklikuks inimeseks, kellel on selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu ning terve tahe.

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing juhindub oma tegevuses Kodanikuühenduste eetikakoodeksist.