Koduõpe Viljandi Vabas Waldorfkoolis

Viljandi Vaba Waldorfkool tegutseb Rudolf Steineri väljatöötatud pedagoogika alusel, mille peamine eesmärk on vaba, tervikliku, isikupärase, vastutus- ning tegutsemisvõimelise inimese kujunemisele kaasaaitamine. Koolis keskendutakse iga lapse individuaalsele arengule läbi eakohaste teemade ja tegevuste. Koolielus järgitakse päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütmi ning põhiaineid käsitletakse 3-4 nädalaste epohhide (tsüklite) kaupa. Kuna waldorfpedagoogika parim rakendamine toimub inimeselt inimesele sotsiaalses keskkonnas, kaalub õpetajate kolleegium igat koduõppe avaldust eraldi. 

Koduõpe saab kõne alla tulla siis, kui:

  • õpilase tervislik seisund ei võimalda tal päevakavas ettenähtud õppes osaleda
  • lapsevanem soovib põhiharidust omandava lapse õppetööd iseseisvalt korraldada

Koduõppele mineku avaldusi saab esitada kaks korda aastas: augustis (hiljemalt 20.08) ja detsembris (hiljemalt 20.12). Taotluses tuleb näidata koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku või isikute kohta, kes hakkavad last õpetama.


Lapsevanem koostab õpilasele individuaalse õppekava, mis vastab igas aines kooli õppekavale ja kooskõlastab selle klassi- ja aineõpetajatega enne koduõppele minekut. Lapsevanem lepib klassi- ja aineõpetajatega kokku, mis vormis ja kui tihti toimub ülevaate andmine õpitust. Tervislikel põhjustel koduõppele mineva õpilase individuaalse õppekava koostab kool koostöös lapsevanemaga.


* Kool varustab õpilast õppevahenditega nagu vihikud, maalimistarbed, koolipoolsed käsitöövahendid  jms.

* Koduõppel olev õpilane ei saa valikuliselt osaleda ainetundides.

* Koduõppel olev õpilane on oodatud osa võtma kõikidest õppetöövälistest sündustest ja väljasõitudest andes oma osalemisest teada klassiõpetajale.

* Koduõppel oleva õpilase aastatunnistuse iga õppeaine kohta koostab lapsevanem ja/või isikud, kes koduõpet läbi viivad. Aastatunnistus esitatakse ka koolile teadmiseks.


Koduõppe õppemaks

Koduõppe perioodil on lapsevanem vabastatud toiduraha tasumisest. Õppemaks lihtsustatud koduõppel oleva lapse eest on 300 eurot õppeaastas.

Alates 01.12.2021 pakub kool õpilastele ka koduõpet toetatud individuaalõppe vormis. Koostöös kooliga luuakse õpilasele individuaalõppe programm ja sellele vastavalt määratakse õppemaks.

Vt ka haridus- ja teadusministri määrust „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“