Koduõpe

Koduõpe Viljandi Vabas Waldorfkoolis

Viljandi Vaba Waldorfkool tegutseb Rudolf Steineri väljatöötatud pedagoogika alusel, mille peamine eesmärk on vaba, tervikliku, isikupärase, vastutus- ning tegutsemisvõimelise inimese kujunemisele kaasaaitamine. Koolis keskendutakse iga lapse individuaalsele arengule läbi eakohaste teemade ja tegevuste. Koolielus järgitakse päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütmi ning põhiaineid käsitletakse 3-4 nädalaste epohhide (tsüklite) kaupa. Kuna waldorfpedagoogika parim rakendamine toimub inimeselt inimesele sotsiaalses keskkonnas, kaalub õpetajate kolleegium igat koduõppe avaldust eraldi. Koduõppele asumise puhul tuleb silmas pidada järgmist:

* Koduõpe saab kõne alla tulla siis, kui

  • õpilase tervislik seisund ei võimalda tal päevakavas ettenähtud õppes osaleda
  • lapsevanem soovib põhiharidust omandava lapse õppetööd iseseisvalt korraldada

* Koduõppele mineku avaldusi saab esitada kaks korda aastas: augustis (hiljemalt 20.08) ja detsembris (hiljemalt 20.12). Taotluses tuleb näidata koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku või isikute kohta, kes hakkavad last õpetama.

* Lapsevanem koostab õpilasele individuaalse õppekava, mis vastab igas aines kooli õppekavale ja kooskõlastab selle klassi- ja aineõpetajatega enne koduõppele minekut. Lapsevanem lepib klassi- ja aineõpetajatega kokku, mis vormis ja kui tihti toimub ülevaate andmine õpitust. Tervislikel põhjustel koduõppele mineva õpilase individuaalse õppekava koostab kool koostöös lapsevanemaga.

* Kool varustab õpilast õppevahenditega nagu vihikud, maalimistarbed, koolipoolsed käsitöövahendid  jms.

* Koduõppel olev õpilane ei saa valikuliselt osaleda ainetundides.

* Koduõppel olev õpilane on oodatud osa võtma kõikidest õppetöövälistest sündustest ja väljasõitudest andes oma osalemisest teada klassiõpetajale.

* Koduõppel oleva õpilase aastatunnistuse iga õppeaine kohta koostab lapsevanem ja/või isikud, kes koduõpet läbi viivad. Aastatunnistus esitatakse ka koolile teadmiseks.

* Koduõppe perioodil on lapsevanem vabastatud toiduraha tasumisest. Õppemaks koduõppel oleva lapse eest on 10% õppemaksust.

Vt ka haridus- ja teadusministri määrust „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“